Başkandan Mesajlar Tümünü Göster
aslan_kut2

Kargo sektörü durum analizi ve sektörün geleceği.

KARGO SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ

Lojistik hizmetlerin son yıllarda baş döndürücü bir hızla geliştiği ülkemiz, ana ticaret yollarının kesiştiği özel konumu ve bölgesinde giderek artan ticari ve ekonomik etkinliği ile “ lojistik merkez” olma yolunda en güçlü adaydır.

TÜRKİYE’ DE KARGO, KURYE VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN VAR OLUŞU
Türkiye’ de 35-40  yıl gibi aslında kısa bir geçmişe sahip, çok genç bir sektör olan kargo, kurye ve lojistik hizmetleri serbest piyasa ekonomisine geçişin ardından ivme kazanmış, reel sektörün vazgeçilmez çözüm ortağı haline gelmiştir. Bugün Türkiye Kargo, Kurye ve Dağıtım sektörü daha fazlasının da olduğu tahmin edilen 100 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 25 bin araç ile 10 bin sabit merkezde günde 7 Milyon adres ziyareti ve günlük 5 Milyon kilometre yol kat edilmektedir. Dünyanın önde gelen çok uluslu firmalarının faaliyet gösterdiği sektörde AB standartlarının bile üzerinde % 97′ lik müşteri memnuniyetine ulaşılmaktadır.  Sadece işletme faaliyetleriyle bile ülkemize önemli bir katma değer sağlamaktadır.

TRANSİT GEÇEN POTANSİYEL 600 MİLYAR DOLAR
Türkiye’ nin stratejik coğrafi konumunun olumlu etkisi ile ülke sınırlarından transit olarak geçen yaklaşık 600 Milyar dolarlık bir mal sirkülasyonu bulunmaktadır. Bu ticaret hacminin getirdiği lojistik gelirlerin bir bölümünün kademeli olarak ülke ekonomisine kazandırılması gerekmektedir. Sadece taşınan mal üzerinden ülkemizin navlun geliri baz alındığında taşımacılık alanında ortalama 60 Milyar dolar gelir elde etmemiz mümkün olabilecektir.

HİZMET KALİTESİ DÜNYA STANDARTINDA
Son yıllarda kargo, kurye ve lojistik hizmeti veren şirketler insan kaynağını geliştirmeye, teknoloji alt yapısını güçlendirmeye, imajını yenilemeye hız ve güven artırıcı yeni hizmetler sunmaya önemli kaynak ayırmaya başlamıştır. Bu açılım, rekabetçi bir ortamın katkısı ile hızla gelişmiş ve tüketiciye kaliteli hizmet olarak yansımıştır. Sektörde yer alan firmalarımız her alanda dünya ile rekabet edecek kapasiteye ulaşmıştır.
Bundan sonra yapılması gereken, değişen global rekabet koşulları içinde sektörde zaman ve işgücü tasarrufu kazandıracak otomasyon teknolojilerine geçilerek bu teknolojik alt yapıyı destekleyecek nitelikli personel imkanlarının oluşturulması, teknolojinin merkezine insanı koyarak, nitelikli işgücü ve hizmete esas üretim yaklaşımına yönelik eğitim faaliyetleriyle, çalışanların motivasyonunun teknoloji ve gelişmeye paralel olarak ivme kazandırılmasıdır.

ÖZELLEŞTİRME İLE SEKTÖRÜN 10 KAT BÜYÜME POTANSİYELİ VAR
Tüm sektörler serbest rekabete açılmış ve devlet ekonomik faaliyetlerinden çoktan elini çekmişken, posta sektörüne halen “ devlet tekeli” anlayışı hakim olması çok manidardır. Bu durum kargo, kurye ve lojistik firmalarının sorunu olmasından çok, reel sektörün gelişmesinin önünde bir engeldir. Yasama ve yürütme organları PTT tekelinin kaldırılmasını ve özelleştirme ile ilgili çalışmalarını 2005’ de başlatmış ama sonuçlandırmamıştır. 2013 yılında yasalaşan 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu da sektörün temel beklentilerine cevap vermemektedir. Bu beklenti yasalaşan ikinci düzenlemelerle de karşılanmamıştır. Halen sektör Tekelin kaldırılarak serbestleşmenin sağlanması, Evrensel hizmet fonunun kaldırılması veya indirgenmesi ile net satışlar üzerinden hesaplanan cezaların indirgenmesi taleplerini bulunan tüm ortamlarda ileri sürmektedir. Birçok AB ülkesinde serbestleşme süreci yıllar önce tamamlanmış ve sektör çok ileri düzeylere ulaşmıştır.. Rusya’ da bile 20 yıl önce posta sektöründe tekel kaldırılmışken Ülkemizde de posta tekelinin sıfırlanarak kaldırılması gerekmektedir. AB üyesi ülkelerin tamamında artık posta tekeli bulunmamaktadır.

KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU
Uluslar arası standartlarda rekabet edebilme koşulu altyapı çalışmalarının tamamlanmasıdır. Karayolu Taşıma Kanunu bu anlamda en önemli adımdır. Ancak halen uygulamada özellikle kayıt dışı firmaların tarafımızca bilinmektedir ve bu firmalar üzerinde lisanslı firmaların tamamının beklediği denetimlerin yapılmadığı kararlılıkla takip edilmemektedir. Dünyadaki sürece ayak uydurmanın tek yolu yasayı tavizsiz uygulamakla ve bu konudaki var olan eksiklikleri gidermekle mümkündür.

POSTA KANUN TASARISI
6475 sayılı Posta kanunu içeriği ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşu sorumluluğu çerçevesinde yetkili makamlara sunduğumuz raporların takipçisi olmayı sürdürmekteyiz. AB normlarında Posta Kanununun çıkarılması sırasında özel sektörle bir mutabakat sağlanmaması ile zaten çok önemli bir fırsat ıskalanmıştır. Posta İdaresinin kısa süre öncesinde şirketleşmesi sektörün serbestleşme beklentilerine katkı sağlamaktadır.
Posta hizmetleri düzenleyicisi bir üst kurulun oluşturulmasında özel sektör temsilcilerinin yer alması ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının eşit olarak temsil edilmesi sağlanmalıdır.

EVRENSEL POSTA HİZMETİ
Evrensel posta hizmet sağlayıcılığı konusunda düzenlemeler yapılarak alt yapısı uygun olan tün özel şirketlerin bu alanda hizmet verebilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Posta İdaresinin evrensel posta hizmetini tekel olarak vermesi ayrıcalık olduğu gibi sektördeki diğer oyunculardan herhangi bir fon kesintisi olmaksızın hizmet verebilmesi gereklidir. Zaten konu ile ilgili olarak tüm dünya pazarlarında inceleme yapıldığında hem tekel imtiyazının, hemde Evrensel hizmet fonu kesintisinin aynı anda hareket etmediği görülmektedir.

YASAL DÜZENLEMELER YABANCI SERMAYE ÇEKER
Stratejik konumu nedeniyle geniş bir bölgeye sahip olan Türkiye yabancı yatırımcılar için iyi bir Pazar kabul edilmektedir. Yabancı yatırımcılar, Türkiye pazarından güvenli bir ortamda diğer pazarlara risk almadan ulaşma imkanları olduğunu bilmektedirler. Eğer yasal düzenlemeler sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilirse yabancı sermayenin var olan ilgisi daha da artacaktır.

HIZLA BÜYÜYEN E-TİCARETİN PAZARI
Ülkemizde hızla büyüyen ve gelişen e-ticaret artık büyüme anahtarlarından biri kabul edilmektedir. Yapılan Pazar araştırmaları geleneksel ödeme yöntemlerini kullanan perakende satış şirketlerinin de pazarda yerlerini koruyarak, müşterilerini memnun etmeye devam etmeleri için bu trende ayak uydurmaları gerektiğini göstermektedir. Günümüzde toplam perakende satışların % 5’ ine sahip olan e-ticaretin 2020 yılına kadar ikiye katlanacağı öngörülmektedir.
Kargo sektörü, e-ticaretin alt grubu olarak görülen sanal mağazacılık alanında yaptıkları büyük yatırımlar sayesinde ticari faaliyet gösteren tüm kuruluşların, pazara daha hızlı ve az maliyetle ürünlerini sunma imkanı kazanmasıyla, firmalar uluslar arası rekabet için çok önemli fırsatlar yakalamış ve bunun sonucunda kargo sektörü büyük bir gelişme göstermiştir.

İSTİHDAM POTANSİYELİ
10 Avrupa ülkesinin toplan yüzölçümünün % 6’ sına sahip olan Türkiye’ nin toplam nüfusu içinde % 9 ‘ luk payı bulunmaktadır. Bu 10 ülke ile posta çalışan sayısı açısından karşılaştırıldığında ise Türkiye’ nin payı sadece % 2 ‘ dir.

Ülkeler Nüfus(bin) Posta İd.çalışan Sabit Merkez adet Gönderi adet(bin)
Almanya   82.000   520.000   13.000   20.887.000
Fransa   61.000   273.000   17.000   20.000.000
Rusya 143.000   372.000   41.000     1.222.750
İtalya   57.000   150.746   13.728     9.000.000
Türkiye   80.000     39.000     4.515     1.000.000

Dip not: Ülkemizin verileri sadece Ptt’ nin rakamlarından oluşmaktadır.

DÜNYA’ DA GELECEK 10 YIL İÇİN BEKLENTİLER

Taşımacılık sektörü için dünyada gelecek 10 yıl için yapılan çalışmalarda, tespit edilen ana başlıklar şunlardır.
– İnternet kullanımının artması ile müşteri beklentileri ve davranışları bireysellikten, şeffaflık ve hız üzerine kurulu olacaktır.
– Dünya ekonomisinin büyümesi ile beraber sürdürülebilir enerji, hizmet ve ürünlerin iklim koşulları sonucunda öncelikli konumu güçlenecektir.
– Taşımacılık sektörü çevreci uygulamalarda trendleri belirleyici ve uygulayıcı ana iş kolu olacaktır ve çevre dostu ürünlerin arzı, satın alma kararında büyük bir etken olacaktır.
– Tüketiciler için hizmetin ulaşılabilir olması, kullanım rahatlığı ve kolaylığı sunması önem arz edecektir.
– Birebir iletişim müşteri memnuniyetini belirleyici önemli bir faktör olmaya devam edecektir.
– Taşımacılık firmaları hizmet alanlarının yanında danışman firma rolünü de üstlenecek, müşterilerine artı hizmetler sunacaklardır. Tedarik zinciri, lojistik alanı ile ilgili tüm alanlarda genişleyecektir.

YIL 2023 VE TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZ
Taşımacılık sektörünün SWOT analizine bakıldığında ve bu verileri global sürdürülebilir rekabet koşulları içinde değişen tüketici alışkanlıklarını göz önüne alarak değerlendirdiğimizde, gelecek 10 yıl Türkiye ticaretinin önemli ölçüde gelişeceği ve Avrupa’ nın Kafkasya, Asya ve Ortadoğu pazarlarına erişim sağlama konusunda önemli bir rol üstlenerek, “ lojistik merkez” olacağı öngörülmektedir.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektronik haberleşmenin sınırlarının kalkmasıyla özellikle e-ticaret alanında büyük bir değişim ve gelişimin yaşanması sonucunda, kargo sektörü danışman firma rolünü de üstlenerek, müşterilerine birçok farklı alanda artı değerler sunacaktır. Değişen iklim koşullarının sonucunda çevreye daha duyarlı operasyonel süreçler oluşturacak, çevre dostu araçlar ve iş metotları oluşturacaklardır. Tüm bu teknolojik gelişmelerin merkezinde birebir iletişim her zamankinden daha önemli olacak ve eğitimli, kalifiye personel ihtiyacı eğer bu alana yeterli yatırım yapılmazsa büyük önem arz edecektir.

Aslan KUT
TR.Karid Yk.Başkanı26 Şubat 2017